Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego PTS - rok 2013:

W roku 2013r. nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego PTS. Pomimo kilkukrotnego (zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie roku) ogłaszania termiów spotkań, nikt z członków OP PTS (z wyłączniem Zarządu OP PTS) nie uczestniczył w obradach. Wszystkie, bieżące kwestie (m.in. wybór nowego Zarządu OP PTS) zostały przełożone na najbliższe spotkanie w 2014r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Poznańskiego PTS - 12 marca 2012r.

12 marca 2011r. o godzinie 10.10 (II termin) rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W zebraniu wzięło udział 9 członków (w tym: 4-osobowy Zarząd OP PTS). Obradami kierował dr Marek Nowak, przewodniczący OP PTS. W ramach wprowadzenia, Przewodniczący przypomniał, że jest to spotkanie sprawozdawczo-wyborcze oraz uczynił wstęp do trzeciego punktu porządku obrad, jakim była prezentacja sprawozdania z działalności Oddziału za okres od marca 2011r. do stycznia 2012r. oraz do punktu czwartego – dotyczącego kwestii przyszłości Oddziału Poznańskiego PTS, stawiając pytanie o potrzebę i przydatność istnienia Oddziału oraz o możliwą zmianę organizacji jego funkcjonowania.

Z uwagi na chwilową nieobecność Dyrektora Instytutu Socjologii UAM, prof. dr hab. Rafała Drozdowskiego, przystąpiono do trzeciego punktu obrad – sprawozdania z działalności Oddziału za ostatni rok, które przedstawił mgr Piotr Luczys, sekretarz OP PTS. Jego szczegółowa treść została już podana do wiadomości Biura PTS dnia 15 stycznia br.

Następnie przystąpiono do sprawozdania finansowego Oddziału oraz omówienia formuły prac Oddziału w najbliższej przyszłości, które przedstawił mgr Maciej Frąckowiak, skarbnik OP PTS. Nawiązał on do wypowiedzi Przewodniczącego Oddziału w swojej refleksji nad ilością dotychczas zorganizowanych w ramach OP PTS spotkań, liczebnością członków Oddziału i deficytem ich aktywności, przerzucającym całościowy ciężar prac organizacyjnych i merytorycznych na barki Zarządu OP PTS. Zarysował także perspektywy organizacji kolejnych spotkań naukowych w okresie od marca do czerwca 2012r., wyrażając nadzieję na dalsze kontynuowanie współpracy Oddziału z władzami dziekańskimi WNS UAM w ramach inicjatywy „Hyde Park Szamarzewo” oraz zaangażowanie przedstawicieli lokalnych mediów do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Skarbnik OP PTS poddał także pod dyskusję kwestie intensyfikacji działań mających na celu zwiększenie zainteresowania członków OP PTS tematyką organizowanych spotkań, możliwość dokooptowania innych członków Oddziału do obecnie toczących się inicjatyw (m. in. współpraca przy tworzeniu publikacji „Socjologia polska 1860-1950. Nieznane teksty i współczesne komentarze”) oraz zaktywizowania innych członków OP PTS do udziału w pracach techniczno-organizacyjnych. Przed przystąpieniem do sprawozdania finansowego, Skarbnik OP PTS zaznaczył, że naczelnym zadaniem Oddziału w najbliższym czasie powinno być promowanie i zachęcanie do udziału w nadchodzącym XV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który będzie miał miejsce we wrześniu 2013r., w Szczecinie. Po prezentacji sprawozdania finansowego (kwestia 1500zł., które otrzymał OP PTS od Zarządu Głównego PTS na organizację spotkań naukowych w 2012 roku oraz rozliczania składek członkowskich, które są kierowane wprost na konto Biura PTS), Skarbnik OP PTS dodał, że przy okazji formowania lokalnych inicjatyw związanych z XV Zjazdem (np. zgłaszanie grup tematycznych) można wyrazić chęć – jako Oddział – do wspierania innych inicjatyw, podejmowanych przez członków Oddziału poza jego strukturami, m. in. na drodze ich upowszechniania oraz pomagania przy ich organizacji (licząc tym samym na zaciśnięcie więzów współpracy wewnątrz OP PTS, pomiędzy Zarządem a pozostałymi członkami).

Wątki poruszone przez Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika OP PTS doprowadziły do dyskusji, kolejny raz zmieniając porządek obrad. Stawiano pytania o to, czy dotychczasowa formuła działań nie uległa wypaleniu i czy nie jest konieczne zorganizowanie nowej. Jeden z członków Oddziału, dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, stwierdziła, że problemem w zakresie deficytu zaangażowania może być niewiedza co do tego, jakie możliwości Oddział oferuje, a sposobem na przełamanie powstałego impasu – organizowanie grup projektowanych, których współpraca (np. przy pisaniu wniosków grantowych) może silniej skonsolidować i „pobudzić do życia” członków Oddziału, niż organizacji spotkań i debat. Pojawił się także pomysł – wyartykułowany przez Przewodniczącego i Skarbnika OP PTS – transferowania części działań OP PTS „na zewnątrz” uniwersytetu, orientując się bardziej bezpośrednio na współpracę z przedsiębiorstwami i lokalnym rynkiem pracy (m. in. stworzenie wewnątrz Oddziału audytu, prowadzącego do rozpoznania kompetencji i zainteresowań członków Oddziału, a w dłuższej perspektywie czasu – powołania do życia struktury wzorowanej na Zespole ds. Konsultacji Społecznych, działającym przy Zarządzie Głównym PTS, której zadaniem byłoby tworzenie ekspertyz, zamówionych komentarzy i opinii, współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju lokalnego, itd.). Jednym z argumentów popierających ten pomysł było stwierdzenie, że reprezentanci innych dyscyplin (np. psychologowie) mają w Poznaniu swoją „bazę ekspertów”, ale tutaj pojawił się zasadniczy kontrargument – specyfika naszej dyscypliny (socjologii) uniemożliwia zbyt mocne wzorowanie się na istniejących w tym zakresie rozwiązaniach. Dodatkowo, mgr Ryszard Necel, zaznaczył, że projekt ten nie może się udać wobec braku zaangażowania innych członków Oddziału (problem „małych mocy przerobowych”) oraz wyraził obawę, iż absencja na spotkaniach naukowych może się okazać symptomatyczna także dla innych inicjatyw (problem „globalnego kryzysu uczestnictwa”). Skarbnik OP PTS, kontynuując tematykę spotkań naukowych wyraził nadzieję, że orientacja na aktualną problematykę społeczną (np. ACTA) może zwiększyć zainteresowanie uczestnictwem w tego typu inicjatywach, ale Przewodniczący OP PTS zrekapitulował, że problemem może okazać się znalezienie wśród członków Oddziału osób specjalizujących się w tym, co określa się zbiorczym mianem „aktualnej problematyki społecznej”, z uwagi na jej wewnętrzną niejednorodność i rozbieżności tematyczne (co jakiś czas, inny temat „rozgrzewa” debatę publiczną). Skarbik OP PTS zaznaczył jednak, że bardziej niż o „ekspercki” komentarz do bieżących wydarzeń społeczno-kulturowych czy polityczno-ekonomicznych, chodzi o samą sytuację spotkania i animowanie dyskusji. Zarówno mgr Ryszard Necel, jak i Skarbnik OP PTS zaznaczyli, że ważne jest również zaproszenie do współpracy Koła Naukowego Studentów Socjologii IS UAM, które jednak, podobnie jak Oddział (na podstawie informacji Skarbnika), zmaga się z problemami kadrowymi i nadmierną ilością realizowanych projektów, w stosunku do liczby członków. Powiązania inicjatyw KNSS IS UAM i OP PTS, na dzień dzisiejszy, nie można zatem traktować jako sposobu rozwiązania bieżących problemów.

Po zakończeniu tej części dyskusji, Dyrektor Instytutu Socjologii UAM, prof. dr hab. Rafał Drozdowski zaprezentował postępy prac Rady Programowej przygotowującej XV Zjazd w Szczecinie, krytycznie odnosząc się zarówno do reprezentatywności wspomnianego gremium względem różnych środowisk socjologicznych (np. brak przedstawiciela studentów/doktorantów), jak i do kwestii merytorycznych (np. tytuł Zjazdu, proponowane tematy sesji plenarnych). W podobnie krytycznym tonie, do tematyki sesji plenarnych, odniosła się prof. UAM dr hab. Renata Suchocka. Prof. Drozdowski zaznaczył, że planowanych jest ok. 70-90 grup tematycznych oraz że podtrzymana został zasada „1 uczestnik = 1 wystąpienie”, znana już z poprzedniego Zjazdu, który miał miejsce w 2010 roku, w Krakowie. Wspomniał także, iż Rada Programowa zaleca, aby każda grupa tematyczna składała się z referentów pochodzących więcej, niż z jednego ośrodka, co ma zapobiec gettoizacji pewnych tematyk i enklawowemu charakterowi obrad. Jako, że szczegółowy kalendarz poszczególnych etapów organizacyjnych (tzn. zgłaszanie tematów grup, wystąpień, itd.) zostanie dopiero ogłoszonych, prof. Drozdowski zwrócił się z prośbą do Oddziału Poznańskiego PTS o zorganizowanie w szerszym gronie (tzn. uwzględniającym także tych pracowników Instytutu Socjologii UAM, którzy nie należą do OP PTS) spotkania, mającego na celu sformułowanie kilku propozycji tematów dla sesji plenarnych, stanowiących przeciwwagę dla dotychczas prezentowanych na posiedzeniach Rady Programowej. W tym kontekście, podkreślił istotny charakter socjologii publicznej oraz pracy socjalnej, których specyfika i istotność we współczesnym społeczeństwie polskim nie znajduje swojego odzwierciedlenia w planowanej problematyce Zjazdu. Zarząd Oddziału Poznańskiego PTS podjął się zorganizowania takiego spotkania w przeciągu najbliższego czasu (do dnia 15 kwietnia br., kiedy to mija termin zgłaszania propozycji sesji plenarnych).

Spośród pozostałych punktów obrad (głosowanie absolutorium dla Zarządu OP PTS, wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów dnia 25 marca br., w Warszawie oraz wybór nowego Zarządu OP PTS) przeprowadzono wyłącznie wybory delegatów. Na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zaproponowano kandydatury: mgra Ariela Modrzyka, mgra Macieja Frąckowiaka i mgra Piotra Luczysa. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Z uwagi na niewielką liczbę członków Oddziału (pięciu, nie licząc 4-osobowego Zarządu OP PTS) podjęto decyzję o przesunięciu w czasie wyboru nowego Zarządu OP PTS, mając nadzieję, że prace nad proponowanymi tematami sesji plenarnych na forum Instytutu Socjologii UAM, staną się okazją do poruszenia również i tego wątku. Następnie, wobec braku innych zgłoszeń oraz propozycji ustaleń, kierujący obradami dr Marek Nowak zamknął Walne Zgromadzenie Oddziału.

Sporządził:
mgr Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Poznańskiego PTS – 1 marca 2011r.


1 marca 2011r. o godzinie 16.30 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W zebraniu wzięło udział 9 członków. Obradami kierował dr Jakub Isański. Jako pierwszy glos zabrał przewodniczący Oddziału dr Jakub Isański, który przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od  stycznia 2010r. do grudnia 2010r. Ponadto omówił projekty, które znajdują się w trakcie realizacji (np. publikacja pokonferencyjna w wydawnictwie Cambridge Scholars Publishing) oraz zachęcił do dalszych aktywności, głównie związanych z promocją prac Oddziału za pomocą strony internetowej (rozbudowa o możliwość komentowania nowości i ich dodawania przez wszystkich użytkowników, nie tylko przez administratora) i Facebook`a.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Oddziału. W głosowaniu udział wzięło 9 osób z czego 8 głosowało za przyjęciem sprawozdania a 1 wstrzymały się od głosu. W związku z tym sprawozdanie zostało przyjęte. 

Kolejnym punktem programu był wybór członków Zarządu Oddziału oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.
Ze względu na brak kworum, w drugim wyznaczonym terminie, na członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono mgra Ryszarda Necla.
W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zaproponowaną kandydaturę.
Na członków zarządu Oddziału Poznańskiego zgłoszono, na przewodniczącego zarządu Oddziału dra Marka Nowaka, na zastępcę przewodniczącego zarządu Oddziału dra hab. Piotra Matczaka, na skarbnika Oddziału mgra Macieja Frąckowiaka oraz na sekretarza Oddziału mgra Piotra Luczysa
. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Wybór Walnego Zgromadzenia był jednogłośny.

Na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zaproponowano kandydatury mgra Ryszarda Necla, mgra Macieja Frąckowiaka i mgra Piotra Luczysa
. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Po zakończeniu głosowań, wśród wolnych wniosków, pojawiły się propozycje dotyczące dalszej działalności Oddziału, m. in. zorganizowanie debat wokół ostatnich wydarzeń w Egipcie (dr hab. Piotr Matczak) oraz poświęconej związkom pomiędzy współczesnym rozumieniem pojęcia narodu a aktywnością kibiców piłkarskich (dr Krzysztof Bondyra).
Następnie, wobec braku innych zgłoszeń oraz propozycji ustaleń,  kierujący obradami dr Jakub Isański zamknął Walne Zgromadzenie Oddziału.

Sporządził:
mgr Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z 27.11.2008 r.

 
27 listopada o godzinie 17.00 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W zebraniu wzięło udział 10 członków. Obradami kierował dr Krzysztof Bondyra.
Jako pierwszy glos zabrał przewodniczący Oddziału dr Marek Nowak, który przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału do listopada 2008. Ponadto omówił rozpoczęte już projekty, które kontynuowane będą w 2009 r.
Następnie skarbnik – mgr Bartek Sławecki – przedstawił sprawozdanie finansowe działalności Oddziału.
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami poruszone zostały problemy zbierania składek członkowskich oraz konieczności przygotowania jeszcze w tym roku, lub na początku przyszłego akcji przypominającej członkom Oddziału o konieczności wpłaty składek na konto PTS. Omówiona została także kwestia współpracy z Klubokawiarnią „Głośna samotność” z zakresie organizowania spotkań PTS.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Oddziału. W głosowaniu udział wzięło 10 osób z czego 7 głosowało za przyjęciem sprawozdania a 3 wstrzymały się od głosu. W związku z tym sprawozdanie zostało przyjęte.
Kolejnym punktem programu był wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zarządu Oddziału oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.
Ze względu na barak kworum w drugim wyznaczonym terminie: na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono dra Michała Nowosielskiego, dra Marka Nowaka oraz mgra Bartka Sławeckiego. W głosowaniu wzięło udział 10 osób. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zaproponowane kandydatury.
Na członków zarządu Oddziału Poznańskiego zgłoszono, na przewodniczącego zarządu Oddziału dra Jakuba Isańskiego, na zastępcę przewodniczącego zarządu Oddziału dra Krzysztofa Bondyrę, na skarbnika Oddziału dra Piotra Jabkowskiego oraz na sekretarza Oddziału dra Przemysława Plucińskiego. W głosowaniu wzięło udział 10 osób. Wybór Walnego Zgromadzenia był jednogłośny.
Na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zaproponowano kandydatury dra Jakuba Isańskiego oraz dra Piotra Jabkowskiego. W głosowaniu wzięło udział 10 osób. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie wobec braku wolnych głosów kierujący obradami dr Krzysztof Bondyra zamknął Walne Zgromadzenie Oddziału.

Sporzadził: Michał Nowosielski 

Opis konferencji, spotkań seminaryjnych, imprez popularyzatorskich i publikacji Oddziału w 2008r.
------------------------------------------------


Sprawozdanie z walnego zebrania Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Walne zebranie Oddziału Poznańskiego PTS,

Zapraszamy na walne zebranie Oddziału Poznańskiego PTS.
Zebranie odbędzie się 22.02.2007, od godziny 16.00 w sali seminaryjnej IS.

Program Zebrania:
1. Sprawozdanie z prac Oddziału od maja 2006 do lutego 2007 (Marek Nowak, przewodniczący);
2. Sprawozdanie finansowe, sprawa składek, wydatki (Bartek Sławecki, skarbnik):
3. Plany na kolejny rok (Marek Nowak);
4. Dyskusja nad założeniami działalności na kolejny rok;
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Oddziału;
6. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie PTS;
7. Wolne głosy;

-----otwarta część spotkania-----
godzina 17.00

8. Informacja nt. prac Zarządu Głównego PTS i Rady Programowej XIII Zjazdu Socjologicznego: terminy; kwestie uczestnictwa w grupach tematycznych, organizacja imprez towarzyszących; opłata zjazdowa (Krzysztof Bondyra, wiceprzewodniczący);
9. Dyskusja;
10. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.

Z wyrazami poważania:

Marek Nowak
Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTS

____________________________________________________

Protokół Walnego Zgromadzenia Oddziału Poznańskiego PTS, w dniu 22.05.2006

Zgodnie z programem rozesłanym członkom Oddziału w zaproszeniu, zgromadzenie otworzył Piotr Matczak, przewodniczący ustępującego Zarządu, witając zebranych oraz przedstawiając porządek obrad. Następnie rozpoczął prezentację sprawozdania ustępującego Zarządu. Zwrócił uwagę, że najważniejszym przedsięwzięciem ustępującego Zarządu było zorganizowanie Zjazdu Socjologicznego. Inne działania obejmowały organizację spotkań naukowych. Były one organizowane niezbyt rytmicznie i nie tworzyły satysfakcjonującej całości. Także Zjazd nie wytworzył nowej dynamiki działania Oddziału.
Krzysztof Bondyra uzupełniając sprawozdanie, zwrócił uwagę, że spotkań było liczebnie sporo. Nagroda dla Moniki Oliwy-Ciesielskiej dała też nowy impuls dla działalności Oddziału.
Adrian Lis przypomniał, że składek, mimo podejmowanych prób nie udało się systematycznie zbierać. Obecnie zaległości sięgają 75% niezebranych składek. W kasie znajduje się obecnie (po ostatnich wpłatach) 700 zł.
Michał Korczyński przekazał informację, że emailowa baza danych została uzupełniona i obecnie istnieje pełna baza adresowa członków Oddziału. W dalszej kolejności Piotr Matczak wskazał na 4 tematy, które pojawiły się w dyskusji: a) problem miejsc i godziny spotkań; b) problem obiegu informacji; c) problem dyscypliny płacenia składek; d) plany działania. Krzysztof Bondyra oraz Marek Nowak przypomnieli już poczynione ustalenia i kroki dotyczące spotkań współorganizowanych przez Oddział. Marek Nowak przypomniał też, że powstała strona internetowa, która może służyć jako miejsce wymiany informacji. Mariusz Baranowski zwrócił uwagę, na trudności w przepływie informacji, na które natrafił starając się poszukać form aktywności Oddziału. Zasugerował też konieczność odbywania cyklicznych spotkań, których w tej chwili nie ma. Bartosz Sławecki zasugerował większy rygoryzm w zbieraniu składek oraz konieczność cyklicznych spotkań. W dyskusji omówiono też termin spotkań, uznając, że popołudnie jest najlepszym terminem, choć pojawiła się też propozycja piątku rano. Pojawiły się też rozbieżności na ile poniedziałek może być dobrym terminem. Ustalono, że niemożliwe jest przyjęcie terminu satysfakcjonującego wszystkich i ostateczne decyzje podejmie Marek Nowak. W następnej kolejności, na czas głosowań wybrano jednogłośnie Michała Nowosielskiego na przewodniczącego zebrania. Przebieg głosowań był następujący:
1. W głosowaniu jawnym przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu (9 głosów za, 0 głosów przeciw; 1 głos wstrzymujący się).
2. W głosowaniu tajnym wybrano na nowego Przewodniczącego Oddziału Marka Nowaka, który był jedynym zgłoszonym kandydatem (9 głosów za, 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się).
3. W głosowaniu tajnym wybrano na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Krzysztofa Bondyrę (9 głosów za, 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się); Michała Korczyńskiego na stanowisko sekretarza (8 głosów za, 0 głosów przeciw; 1 głos wstrzymujący się) oraz Bartosza Sławeckiego na nowego skarbnika (9 głosów za, 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się). Kandydujący nie mieli kontrkandydatów. Po przeprowadzeniu głosowań Marek Nowak podziękował za wybór i wobec braku dalszych głosów zgromadzenie zamknięto.

Protokołował:
Piotr Matczak

_____________________________________________________
Uprzejmie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odbędzie się 22.05.06 roku o godzinie 13.00 w Instytucie Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c (w sali seminaryjnej nr 112). Na wypadek braku quorum drugi termin Zgromadzenia to 22.05.06 o g. 14.00 w tej samej sali.

Program Zgromadzenia:
1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
3. Wybór nowych władz Oddziału
4. Dyskusja na temat kierunków pracy oddziału
5. Wolne wnioski

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego

Piotr Matczak
Przewodniczący Oddziału

____________________________________________________

w dniu 22.02.2007 roku

Po powitaniu zebranych dr Marek Nowak przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTS przedstawił porządek zebrania, następnie zaś zaprezentował sprawozdanie z prac Oddziału od maja 2006 do lutego 2007 (załącznik 1).
Jako kolejny głos zabrał Bartosz Sławecki - skarbnik Oddziału Poznańskiego PTS który przedstawił sprawozdanie finansowe podziału (załącznik 2).
Następnie głos zabrał dr Marek Nowak, który zaprezentował plany oddziału poznańskiego PTS na kolejny rok (załącznik 3). Następnym punktem programu Walnego Zgromadzenia była dyskusja nad założeniami działalności na kolejny rok. Jako pierwszy głos zabrał dr Piotr Matczak, który pogratulował Zarządowi Oddziału zwiększenia ściągalności składek poprzez podjęcie decyzji ściągania ich za pomocą przelewów bankowych oraz wyraził podziw dla planów na następny rok, przestrzegając jednocześnie przed zbytnim nawałem prac. Zauważył także, że nie należy przywiązywać zbytniej wagi do frekwencji na spotkaniach organizowanych przez Oddział. Wyraził także przypuszczenie, ze spotkania metodologiczno-warsztatowe mogłyby się odbywać nieco rzadziej. Następnie głos zabrał dr Krzysztof Bondyra również podważył sens spotkań, które miałyby się odbywać co dwa tygodnie. Dr Paweł Œliwa zadał pytanie dotyczące możliwości finansowania działań Oddziału ze środków PTS, które niemal w całości przekazywane są na konto Zarządu Głównego. Głos ten rozpoczął dyskusję na temat zasadności zbierania składek w ten właśnie sposób. Bartosz Sławecki wyraził ubolewanie, że dofinansowanie oddziału przez zarząd główny jest długotrwałym procesem, co w pewnym sensie blokuje możliwości działania, szczególnie w kwestiach wydatków bieżących. Dr Krzysztof Bondyra zauważył, że ten sposób zbierania składek jest bardziej wydajny i jednocześnie nie blokuje możliwości pozyskania pieniędzy od zarządu głównego.
Następnie zebrani głosowali nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Oddziału. Tę część spotkania prowadził dr Piotr Matczak. W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 osób. 8 osób glosowało za przyjęciem absolutorium dla Zarządu Oddziału Poznańskiego PTS, trzy zaś wstrzymały się.
Kolejnym punktem spotkania był wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTS. Dr Marek Nowak zgłosił kandydaturę dr. Michała Nowosielskiego oraz Piotra Luczysa. Jako zastępców zaproponował Macieja Frąckowiaka oraz Bartłomieja Grafika. W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 osób. 10 osób głosowało za zgłoszonymi kandydaturami, jedna osoba wstrzymała się.
Ostatnim punktem spotkania były wolne głosy. Mgr Michał Korczyński - sekretarz Oddziału Poznańskiego - złożył rezygnację. Podziękował pozostałym członkom Zarządu oddziału za współpracę lecz stwierdził, że obowiązku zawodowe nie pozwalają mu aktywnie uczestniczyć w jego pracach. Dr Marek Nowak zaproponował na wakujące miejsce sekretarza kandydaturę dr. Michała Nowosielskiego. Kandydatura ta została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 osób. 10 osób głosowało za zgłoszoną kandydaturą, jedna osoba wstrzymała się.
Następnie głos zabrał dr Krzysztof Bondyra, który rozpoczął dyskusję nad udziałem środowiska poznańskich socjologów w zbliżającym się ZjeŸdzie Socjologicznym. Zauważył on, że Odział Poznański nie jest reprezentowany należycie podczas prac nad programem Zjazdu z powodu tego że przedstawiciel Oddziału prof. dr hab. Marek Ziółkowski zasiadający w Radzie Programowej z powodu innych obowiązków nie zawsze może aktywnie uczestniczyć w jej pracach. Jest to jego zdaniem szczególnie istotne w obliczu ilości zgłoszonych grup tematycznych oraz faktu, że postanowiono ograniczyć ich liczbę. Zasugerował on, że być może obowiązki prof. dr hab. marka Ziółkowskiego w Radzie Programowej powinna przejąć inna osoba reprezentująca Oddział Poznański. Zauważył także, że członkowie Oddziału powinni nieco bardziej aktywnie włączyć się w prace zarówno samego oddziału jak i całego PTS. Zasugerował więc rozwinięcie współpracy między Oddziałem Poznańskim oraz Instytutem Socjologii UAM w celu wypracowania wspólnej strategii działania.
Jako następny głos zabrał gość oddziału poznańskiego dr hab. Rafał Drozdowski, który wyraził ubolewanie, że nie wszystkie propozycje środowiska poznańskiego zostały przyjęte. Skrytykował także sposób pracy Rady Programowej nad grupami tematycznymi oraz ostateczny kształt listy zaakceptowanych grup tematycznych. Wyraził także przypuszczenie, że poznańska socjologia nadal będzie marginalizowana. Dr Marek Nowak zauważył, że ta marginalizacja może wynikać, z fakty, że najżywiej w pracach Oddziału Poznańskiego biorą przede wszystkim doktoranci i adiunkci, którzy nie mają tak dużych możliwości działania i wywierania wpływu jak samodzielni pracownicy. Podobnie przypuszczenie wyraził dr Krzysztof Bondyra, który stwierdził, że jest to niejako krytyka z zewnątrz, natomiast nadal brakuje możliwości wpływu z wewnątrz - wynikającego z silniejszego udziału środowiska poznańskich socjologów w pracach oddziału oraz samego PTS. Bartłomiej Grafik zauważył, że dobrym sposobem na zwiększenie roli środowiska poznańskiego na ZjeŸdzie jest zaprezentowanie dobrych wystąpień, które przyciągną uwagę większej liczby osób. Poprał go dr Marek Nowak, który zaapelował o jak najszersze włączanie się z referatami w prace grup tematycznych niekoniecznie organizowanych przez socjologów z Poznania.

Sporządził
Michał Nowosielski
___________________________________________________