„A jeżeli nie metropolia, to co?” 
Pytania o szanse środkowoeuropejskiego miasta

 (grupa tematyczna w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu
Socjologicznego, 8-11. 09. 2010r. w Krakowie)


Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Poznański PTS, Instytut Socjologii UAM.

Osoby odpowiedzialne: 
dr Marek Nowak (OP PTS, IS UAM), mgr Piotr Luczys (SKN PTS, IS UAM).

Osoba kontaktowa: 
dr Marek Nowak, 
e-mail: marek.nowak@amu.edu.pl


                                                                                             

Miasto ogniskuje w sobie i uosabia procesy, które zmieniają współczesny świat. Saskia Sassen, we wstępie do swojej najbardziej znanej książki The Global City: New York, London, Tokyo, dowodziła tendencji do słabnięcia korelacji pomiędzy rozwojem państw a wzrostem natężenia sieciowych współzależności pomiędzy głównymi centrami metropolitalnymi świata.

Dwadzieścia lat po opublikowaniu powyższych tez palące wydaje się uzupełnienie „monochromatycznego” obrazu i zadanie szeregu kolejnych pytań, dotyczących świata poza głównymi węzłami wymiany informacji oraz problemu współczesnych miast poza kontekstem metropolityzacji.

Jak sądzimy, można rozważać odmienność współczesnych miast Środkowej i Wschodniej Europy. Dotyczy ona jednak, nie tyle, stopnia „usieciowienia” (jakiegoś wymierzalnego poziomu uczestnictwa w globalnym ładzie), co raczej rodzaju uczestnictwa, lub nawet charakteru „nie-uczestnictwa”. Ta współczesna „osobność” organizmów miejskich naszej części Europy (ale obecne tu spostrzeżenia da się uogólnić) może stanowić zaczątek innego rozumienia sieciowych powiązań, stosunków gospodarczych, wymiany informacji, wytwarzania innowacji, a co za tym idzie – formowania się nowej jakości stosunków społecznych. Dodajmy, jakości, których próżno szukać (choćby z racji „pozaprzestrzenności” i „masy”) we współczesnych światowych metropoliach.

Dążność do wykreowania nowego porządku świata (w myśl sloganu – „there is no URBAN alternative”) wyraża pragnienie wskrzeszenia nomicznego, „proto-miejskiego” ładu, który może stać się cechą dystynktywną rozwijających się miast Europy Środkowej: „miast poza metropolią” (MPM) i poza hegemonią państwa narodowego.

Organizatorom grupy tematycznej przyświeca cel podjęcia - po dwóch dziesięcioleciach urynkowienia - dyskusji na temat kondycji miast Europy Środkowej. W toku dyskusji pomiędzy reprezentantami środowisk socjologicznych z różnych krajów, mamy nadzieję poszerzyć wiedzę na temat kierunku ewolucji, ew. dysfunkcji i szans rozwojowych miast naszego regionu.

Grupa tematyczna będzie obradowała w j. angielskim.

W nawiązaniu do zarysowanej problematyki, obrady grupy tematycznej pragniemy zorganizować wokół następujących zagadnień:

 

1.      Tożsamości miast środkowoeuropejskich i ich potencjału rozwojowego;

2.      Genezy i zróżnicowania miast w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej;

3.      Miejsca miast poza metropolią w systemie relacji współczesnego kapitalizmu sieciowego;

4.      Miast poza metropolią jako przestrzeni wytwarzania kultury, przestrzeni inwestycji
i przestrzeni innowacji („czy nowa przestrzeń miejska?”);

5.      Przestrzeni publicznej i kwestii podmiotowości obywatelskiej w miastach poza metropolią.

6.      Wewnętrznych (funkcjonalnych) zróżnicowań i nierówności środkowoeuropejskich miast.

7.      Szans i zagrożeń rozwojowych w XXI wieku  (MPM w perspektywie prognostycznej).

8.      Szanse i dynamika rozwojowa środkowoeuropejskiej socjologii miasta.

Informacja o grupie na oficjalnej stronie zjazdu
Więcej informacji - strona anglojęzyczna OP PTS


Pracownicy Instytutu Socjologii UAM są również odpowiedzialni za organizację następujących części XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie:

Sesja plenarna II: Stare i nowe formy władzy i uspołecznienia
Organizatorzy: Grażyna Skąpska, Rafał Drozdowski

Sympozjum IV: Nowe mechanizmy wytwarzania kultury
Organizatorzy: Marek Krajewski, Andrzej Piotrowski

Grupa tematyczna: Samorząd terytorialny i społeczeństwo, czyli o efektach reformy administracyjnej
Organizatorzy: Krzysztof Bondyra, Paweł Śliwa

Grupa tematyczna: Miasto w perspektywie socjologii i antropologii wizualnej
Organizatorzy: Jerzy Kaczmarek, Krzysztof Olechnicki

Grupa tematyczna: Deindywiduacja. Współczesne formy, przejawy i funkcje
Organizatorzy: Maja Brzozowska-Brywczyńska

Grupa tematyczna: Status i znaczenie czasu wolnego. Refleksje, dylematy, polemiki
Organizatorzy: Dorota Mroczkowska