M. Nowak, M. Nowosielski red., Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia praktyków, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
------------------------------------
Książka jest dostępna w siedzibie wydawnictwa: ul. Feliksa Nowowiejskiego 55 (tel.:  061 829 39 85), dział handlowy: press@amu.edu.pl, zakupu można również dokonać na stronie www: press.amu.edu.pl.  
------------------------------------
Summary

Zobacz okładkę

Spis treści

Wstęp  .....................................................................................................................................   7

 

 

Część I.  Od przeglądu metod i technik badania społeczeństwa obywatelskiego

do mapowania społecznej aktywności 

 

MICHAŁ NOWOSIELSKI

Jak badać społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczną? Prezentacja

metod i technik badawczych  ..................................................................................   21

 

MARIA THEISS,  BARBARA LEWENSTEIN

Badanie kapitału społecznego in statu nescendi  ....................................................   39

 

MAREK NOWAK,  MICHAŁ NOWOSIELSKI 

Siły społeczne w Poznaniu – sondaż i wywiad pogłębiony jako narzędzia

badania społeczeństwa obywatelskiego (publikujemy fragment) ..........................   57

 

PIOTR FRĄCZAK, RYSZARD SKRZYPIEC

Mapa społecznej aktywności obywatelskiej, jako metoda i narzędzie badania

lokalnego społeczeństwa obywatelskiego  ............................................................   79

 

 

Część II. Od teorii ugruntowanej, poprzez analizę ramową, do metody biograficznej

 

IRENA SZLACHCICOWA

Wzory działań społecznych w perspektywie metodologii teorii ugrunto-

wanej  .........................................................................................................................   97

 

MATEUSZ SZCZECIŃSKI, TOMASZ STROJECKI

Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej w badaniach społeczeństwa

obywatelskiego  ........................................................................................................   113

 

DOROTA RANCEW-SIKORA

Analiza dyskursu, jako metoda badania działań społecznych  ..........................   131

 

KAZIMIERA WÓDZ, MACIEJ WITKOWSKI

Ramowa analiza dyskursu, jako metoda badania społeczeństwa obywatel-

skiego – doświadczenia projektu CIVGOV ...................................................................   143

 

GALIA CHIMIAK

Zostać społecznikiem: metoda badania uczestników społeczeństwa obywa-

telskiego  ....................................................................................................................   163

 

 

Część III. Od nowych mediów do nowych form społecznego aktywizmu 

 

AGNIESZKA JERAN

Społeczeństwo obywatelskie a Internet – aspekty metodologiczne  ..................   177

 

RAFAŁ DROZDOWSKI

Citizen journalism – między praktyką utopii społecznej a utopią praktyki ba-

dawczej  ......................................................................................................................   189

 

Badacze o badaniach. Podsumowanie  .............................................................................   205

 

How to investigate civil society? Practitioners’ experiences  (summary)  .............   213

 

Informacje o autorach  .....