Konferencja:

Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej

 

20-21.10.2008 r., Poznań - Aula im. Jana Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

 

Patronat:

prof. Marek Ziółkowski – Wicemarszałek Senatu RP

Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego

 

Organizatorzy:

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Zakład Socjologii Ekonomicznej i Samorządu Terytorialnego Instytutu Socjologii UAM

Stowarzyszenie Unia Wielkopolan

 

Komitet naukowy:

prof. Michał Chmara, prof. Zbigniew Czachór, prof. Marek S. Szczepański, prof. Jacek Wasilewski, dr Sławomir Hinc, dr Marek Nowak, dr Paweł Śliwa,

dr Krzysztof Bondyra – sekretarz (kontakt: mail; bondyra@amu.edu.pl oraz ozsbiuro@amu.edu.pl, tel.: 603 933 732)

----------------------

Informacje organizacyjne: Koszt udziału z referatem  w konferencji wynosi 150  zł. 
Opłatę prosimy wnieść na konto Unii Wielkopolan:
50 1090 1476 0000 0000 4700 7532

-----------------------

Założenia konferencji: Konferencja nawiązuje do sesji zorganizowanej przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Unię Wielkopolan oraz Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej w 1998 r., zatytułowanej „Jaka Europa? Regionalny wymiar integracji europejskiej”

Celem prezentowanej konferencji jest podsumowanie stanu badań polskiego regionalizmu po reformie administracyjnej kraju oraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Problematyka konferencji dotyczy wykorzystania przez polskie regiony możliwości wiążących się między innymi z polityką strukturalną Unii Europejskiej. Szczególną okolicznością decydującą o zorganizowaniu tej konferencji jest 10-lecie reformy administracyjnej wprowadzającej tzw. duże województwa – regiony i próba podsumowania dorobku tego okresu.

Szczegółowa problematyka konferencji dotyczy realnego znaczenia w Polsce regionalizmu – rozumianego jako całokształt zjawisk społecznych na określonym terytorium i obejmującego kilka wymiarów: - wymiar społeczno-kulturowy; wymiar ekonomiczny;  wymiar polityczny.

Przy czym organizacje i instytucje będące wyrazicielami regionalizmu zwykle nie ograniczają obszaru swego działania do jednego z wymienionych wymiarów. Stąd też konferencja obejmuje wieloaspektową analizę „kondycji” polskiego regionalizmu w nowym kształcie administracyjnym. Jednakże znaczącą determinantą funkcjonowania regionów w naszym kraju jest objęcie Polski polityką strukturalną Unii Europejskiej, czemu poświęcona zostanie także szczególna uwaga w programie konferencji.

Program konferencji obejmuje dwa dni obrad. Pierwszy dzień obrad będzie miał początkowo charakter panelu dyskusyjnego na temat sukcesów i barier polskiej regionalizacji. Uzupełnieniem pierwszego dnia konferencji będą referaty poświęcone problematyce rozwoju regionalnego. Drugi dzień konferencji obejmie wystąpienia zaproszonych naukowców i praktyków dotyczące aspektów ekonomicznych, społecznych i kulturowych polskiego regionalizmu.

Grono referentów konferencji obejmuje naukowców oraz regionalistów, jak też samorządowców.


-----------------------

Program Konferencji:

 

Poniedziałek, 20 października, Aula im. J. Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

 

11.00 – 11.15       Otwarcie konferencji i powitanie gości

 11.15 – 12.45       Panel dyskusyjny z udziałem:

prof. Marka Ziółkowskiego – Wicemarszałka Senatu RP, Elżbiety Bieńkowskiej – Minister Rozwoju Regionalnego, prof. Zbigniewa Czachóra; stałego doradcy Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Mariusza Poznańskiego – Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego


12.45 – 13.00       Przerwa na kawę

13.00 – 14.30 Sesja I:     Regionalizm i lokalizm

 

 1. prof. Marek S. Szczepański, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir; Instytut Socjologii UŚ

WieloPolska regionalna. Region i regionalizm w transformacyjnej Polsce

 

 1. dr Paweł Śliwa; Instytut Socjologii UAM

Regionalizm w Polsce – agonia czy przebudzenie?

 

 1. prof. Joanna Kurczewska; IFIS PAN i UW

Ideologie lokalności - pięć punktów widzenia

 

4.      prof. Anna Wolff-Powęska; WNPiD UAM

Lokalność w Niemczech i w Polsce – doświadczenia i perspektywy

 

14.30 – 15.30       Poczęstunek

 15.30 – 18.00       Sesja II:          Polityka regionalna, rozwój regionalny

 

1.   dr Krzysztof Bondyra; Instytut Socjologii UAM

Władze regionalne wobec modernizacji, czyli gra między sektorami

 

 1. dr Marek Nowak; Instytut Socjologii UAM

Opinie wielkopolskich samorządowców o uregulowaniach prawnych i kondycji samorządu terytorialnego

 

 1. prof. Ryszard Cichocki; Instytut Socjologii UAM

Społeczny wizerunek regionu a rozwój regionalny

 

4.      mgr Małgorzata Dziekanowska; Instytut Socjologii UMCS

Tożsamości zbiorowe w kształtowaniu się regionu

 

5.      dr Agnieszka Ziomek; AE w Poznaniu

Polityka spójności na tle doświadczeń polskich regionów

 

6.      mgr Monika Paciorek; Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
      Kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich UE w aspekcie regionalnym

 

19.00   Uroczysta kolacja

 

Wtorek, 21 października, Aula im. J. Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

 

9.00 – 11.30 Sesja III:     Tworzenie warunków rozwoju – aktorzy, mechanizmy

 

1.   dr Marek W. Kozak, Uniwersytet Warszawski - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych

i Lokalnych

Czynniki determinujące możliwości wykorzystania polityki strukturalnej na potrzeby rozwoju polskich regionów

 

 1. dr Kaja Gadowska, dr Andrzej Bukowski; Instytut Socjologii UJ

Dystrybucja funduszy strukturalnych w Polsce. Uwarunkowania polityczno-administracyjne

 

 1. dr Piotr Matczak; Instytut Socjologii UAM, Krzysztof Smolnicki; Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Rola partnerów społecznych w realizowaniu przedsięwzięć na poziomie regionalnym

 

4.      prof. Jacek Wasilewski; SWPS

Aktorzy powiatowej sceny politycznej

 

5.      dr Sławomir Hinc; WSNHID

Polityka metropolitalna a rozwój regionalny. Szanse i zagrożenia

 

 1. dr Joanna Wróblewska-Jachna; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Problematyka powstawania obszarów metropolitalnych w Polsce w odniesieniu do polityki strukturalnej UE i polityki regionalnej państwa

 

11.30 – 11.45       Przerwa na kawę

 

11.45 – 13.45 Sesja IV:   Studia przypadków

 

1.   prof. Józef Styk; Instytut Socjologii UMCS

Społeczno-kulturowe osobliwości regionu lubelskiego

 

2.      dr Patrycja Bałdys, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ruch Autonomii Śląska - w stronę nowoczesnego ruchu regionalnego

 

 1. dr Barbara Worek, Magdalena Kinga Jelonek; Instytut Socjologii UJ

„Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia ustawicznego” jako  próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie

 

 1. dr Dobroniega Trawkowska; Instytut Socjologii UŚ

Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie Lubelszczyzny

 

 1. mgr Agata Wesołowska; Instytut Socjologii UMK

Problemy społeczne mieszkańców Torunia a strategie rozwoju miasta i regionu

 

 1. mgr Małgorzata Kmak; Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Efektywność Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim

 

13.45 – 14.15    Dyskusja i zamknięcie Konferencji