Szanowni Państwo,
informujemy o podjęciu próby powołania do życia Zeszytów Naukowych Instytutu Socjologii UAM. Pismo z założenia będzie ukazywać się na stronie Instytutu Socjologii oraz stronie Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Będzie też miało cykliczne wydanie papierowe, najprawdopodobniej w formie rocznika.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do młodszych pracowników naukowych i studentów. Zakładamy jednak, że będzie ono tworzyć przekrojowy obraz praktyki naukowej Instytutu, stšd też prośba do samodzielnych pracowników nauki i adiunktów o rozpropagowanie w miarę możliwości jego formuły.

A oto tekst założeń pisma:

W 2006 roku wśród doktorantów Instytutu Socjologii pojawiła się inicjatywa założenia czasopisma socjologicznego, w którym byłyby publikowane teksty naukowe pracowników naukowych i doktorantów. Co więcej, od dawna wiele osób prowadzšcych zajęcia zgłaszało ciekawe referaty studentów.
W formule pisma przewidzieliśmy miejsce także dla prac studenckich.

Cele czasopisma:
Głównym celem czasopisma jest publikowanie interesujących i oryginalnych tekstów mających charakter mniej lub bardziej gotowych artykułów naukowych, roboczych opracowań, raportów, esejów multimedialnych.

Założenia:
Czasopismo będzie ukazywać się jako recenzowane wydawnictwo ciągłe, zamieszczane na stronach www.socjologia.amu.edu.pl oraz www.pts.amu.edu.pl. Będzie kolportowane drogą e-mailową do pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych oraz środowiska związanego z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W czasopiśmie nie ma z góry określonych działów jego struktura wewnętrzna tworzy się sama, w zależności od ilości nadesłanych artykułów związanych z daną sferą życia społecznego, na przykład polityką, gospodarką, zdrowiem, problematyką płci itd.

Uwaga!
Najciekawsze artykuły, powiązane ze sobą tematycznie będą ukazywać się w wersji papierowej jako wydanie specjalne Zeszytów Naukowych Instytutu Socjologii UAM.


Organizatorami przedsięwzięcia są:
Samorząd Doktorantów Instytutu Socjologii UAM
Poznański Oddział PTS
Pracownia Socjologii Wizualnej IS UAM
przy współudziale:
Dyrekcji Instytutu Socjologii UAM

Komitet redakcyjny tworzą:
Anita Kosmala, Marek Nowak, Michał Nowosielski, Łukasz Rogowski, Radosław Skrobacki, Maciej Frąckowiak
Funkcję sekretarza redakcji pełni:
Iwona Borkowska (sekretarz redakcji) kontakt: i.borkow@amu.edu.pl

Rolę stałych recenzentów zgodzili się pełnić:
Dr hab. Rafał Drozowski
Dr hab. Marek Krajewski

Właścicielami wszelkich praw do publikowanych tekstów są ich autorzy. Wszelkie kopiowanie bez podania źródła tekstu i nazwiska autora jest wbrew prawu (tekst jednolity Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904).

Szczególnie mile widziane będą opracowania badawcze, streszczenia opracowań badawczych (np. tekstów prac magisterskich), raportów przygotowywanych na potrzeby zajęć etc.

Kryteria formalne i merytoryczne publikacji
1. Tekst powinien być oryginalny (nie może być wcześniej publikowany)
2. Tekst powinien spełniać wymogi tekstu naukowego (powinien zawierać odniesienia bibliograficzne pozwalające zrekonstruować pochodzenia cytatów i przywoływanych stanowisk).
3. Charakteryzować się strukturą wywodową typową dla teksty naukowego (powinien zawierać wprowadzenie, rozwinięcie i analizę postawionego problemu, czy stanowiska oraz wnioski).
4. Teksty będące raportami badawczymi powinny zawierać podstawowe informacje na temat metody i techniki badawczej, założeń stosowanych analiz ilościowych (czy jakościowych), parametrów doboru próby, informację o jej realizacji etc.
5. Tekst powinien zawierać wyraźnie określonego autora a także zawierać informacje zwrotne pozwalające na kontakt i wprowadzanie ew. poprawek.

Nie ma ograniczeń, co do objętości tekstu (nie publikujemy całych prac magisterskich). Istnieje możliwość publikowania prezentacji i esejów multimedalnych.

Swoje prace można przesyłać do redakcji na adres E-mail zeszytis@amu.edu.pl


Rekomendowany, przykładowy format not bibliograficznych na końcu tekstu:
Bourdieu, P. (2005); Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia; tłum. P. Biłos; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kaczmarek, J., Krajewski, M. (red.) (2006); Co widać?; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Drozdowski, R. (2006); Fotografia jako dokument osobisty; [w:] Kaczmarek, J., Krajewski, M. (red.) (2006); Co widać?; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Krajewski, M. (2005); Co to jest sztuka publiczna?; [w:] Kultura i społeczeństwo nr 1/2005
Kozyr - Kowalski, S. Mikroklasy i makroklasy społeczeństwa; http://www.staff.amu.edu.pl/~kozyr/mikroklasy.htm [data korzystania z danej strony, np. 30.11.2006]
Wikipedia, wolna encyklopedia; http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska; [data korzystania z danej strony, np. 30.11.2006]

Odwołanie do bibliografii w tekście ma następującą postać: (Bourdieu 2005: 120), (Bourdieu 2005: 70-94)

Odwołania do adresów internetowych mają postać przypisów na dole strony (Nazwa dokumentu, Nazwa strony, jej adres i data ściągnięcia).

Możliwe są również krótkie przypisy na dole strony.

Podstawowe założenia dotyczące formy fotoesejów:
" Fotoesej powinien zostać wykonany w programie MS Power Point, lub w innym, podobnym programie. Format pliku musi być jednak możliwy do otworzenia w MS Power Point.
" Fotoesej jest samodzielną narracją socjowizualną, w której połączone są ze sobą tekst i obraz. Z tego też powodu zaleca się przygotowywanie fotoesejów, w których przynajmniej niektóre elementy (np. nazwy kategorii, miejsc, osób etc.) prezentowane są w formie tekstowej.
" Podstawowym elementem fotoesejów są jednak fotografie i obrazy. Możliwe jest wykorzystanie obrazów i fotografii własnych (lub innych osób wyrażających na to zgodę) lub znajdujących się w Internecie.
" W przypadku fotografii i obrazów własnych (lub wykonanych przez inne osoby, wyrażające zgodę na ich publikację) konieczne jest każdorazowe podawanie przy fotografii lub obrazie imienia i nazwiska autora zdjęcia, w formie, np.: (fot. Jan Kowalski). Jeżeli wszystkie wykorzystane w fotoeseju fotografie lub obrazy pochodzą od tego samego autora, wystarczy podać tę informację na początku lub na końcu pracy.
" W przypadku fotografii i obrazów pochodzących z Internetu konieczne jest podanie każdorazowo, przy każdym elemencie, dokładnego adresu internetowego, z którego zdjęcie lub obraz pochodzą. " Fotoesej powinien rozpoczynać się stroną tytułową, na której znajdują się tytuł oraz imię i nazwisko autora (ewentualnie afiliacja uniwersytecka).
" Wielkość fotoeseju nie powinna przekraczać 8MB.

Informację na temat formy przypisów i publikacji ftoesejów w "Zeszytach Naukowych IS UAM" przygotował: mgr Łukasz RogowskiZeszyty Naukowe Instytutu Socjologii
nr 0 (pdf)

Spis treści:
Monika Frąckowiak, Status społeczny osób chorych psychicznie w perspektywie socjologiczno-historycznej 5
Bogumiła Mateja, Bądz sobą... czyli właściwie kim? Cyberprzestrzeń a kryzys tożsamości 29
Marta Drela, Agnieszka Nolka, Starsi a młodsi - różne spojrzenia na internet? 44Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii UAM, Instytut Socjologii ul. Szmarzewskiego 89, blok c 60-568 Poznań